اطلاعات مجموعه

نام: لوازم الکتریکی اتحاد
نام مدیریت: جناب آقای عقیل درودیان
تاریخ تاسیس:
شماره ثبت:
نام تجاری:
ماهیت: فروشگاه
نوع سهامی:
نوع مالکیت:
نوع تجارت:
وب سایت:
زمینه فعالیت:

معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر